top of page

Yin och Yang

Yin och Yang brukar beskrivas som himlens och jordens väg. De är lagarna och principerna som håller de tusen tingen. De är far och mor till samtliga transformationer. Källan  för begynnelse, skapande och död. Kan användas för att behandla sjukliga tillstånd där man söker Yin och Yang ursprung.

Målet är att hitta Wu Wei (eller det vediska dharma). Begreppet Yin och Yang kommer från Kina och det har funnits i minst 3000 år. Enligt en Taoist så uppnås hälsa och harmoni när de polära och kontrasterande aspekterna i livet är i balans. Men vad är då balans? Tänk dig en balansvåg med två skålar upphängd i en anordning. När en sida väger mer går skålen neråt och det är inte i balans längre. När båda skålarna väger lika mycket är det en liten oscillation omkring mittpositionen. Den har gått från obalanserad till balanserad.

Yin och Yang.jpg

Allt är polärt i livet det vill säga det finns alltid motsatser till varandra. Det är motsatserna som är kontraster mot varandra. Till och med vattenmolekylen är polär eller rättare sagt den är dipolär med två väteatomer bundet till en syreatom. synbolen heter Taijitu och är sammansatt av Yin och är ett mörkt fält och Yang som är ett ljust fält. Båda har en rund cirkel av motsatt färg i sitt fält, vilket visar att inget är enbart Yin eller Yang. Yin och Yang begreppet visar på väsentligt, motsatta men ändå kompletterande krafter. Tillsammans skapar de livskraften Ki (Prana).

De här krafterna finns överallt, i naturen, människan, sjukdomar, årstider o.s.v. Yin och Yang begreppet är vanlig i traditionell kinesisk medicin (TKM), Feng Shui eller till och med kanpsporter. Det finns universella principer om Yin och Yang och de lyder så här:

  • Yin och Yang är motsatser. Men enligt filosofin är allt en relativ jämförelse. Krafterna visar på polaritet.

  • Det finns Yin inom Yang, precis som det finns Yang inom Yin. Det är ett ytterligare komplement från tidigare princip att i varje delkraft finns dess motsats närvarande. Vilket också går att se i symbolen Taijitu.

  • De båda krafterna genererar och förbrukar varandra. Det vill säga en ökning av Yin-energi innebär en minskning av Yang-energi. Det vill säga det är ett växelspel och anses inte vara en obalans utan en del av den vitala och naturliga processen.

  • De två krafterna kan delas upp för att skapa Yin och Yang-energi. En av krafterna kan omvandlas till det motsatta.

  • Yin och Yang är beroende av varandra. Ingen av dess krafter kan existera utan den andra.

Exempel på Yin är är mörker, kvinna, passiv, månen, regn, udda tal, jord, vatten, vinter och kyla. Exempel på Yang är ljus, man, aktiv, solen, solljus, jämna tal, himmel, berg, sommar och värme. Om Yin och Yang ska översättas till kroppskonstitutionerna inom Ayurveda är Kapha - Yin och Pitta/Vata är Yang. Allt det här speglas i vår natur. Dag blir natt. Yin blir Yang. När man styrketränar (som är Yang) är man aktiv. Muskeln växer när man är passiv (som är Yin). Den ena kan inte vara utan det andra. Ingen blir komplett utan det andra.

I vårt samhälle just nu värdesätts aktivitet, att vara handlingskraftig, att åstadkomma, att prestera och Yin den kvinnliga kraften har blivit eftersatt. Det är inte helt och hållet balans. Det går att se att många blir till exempel utbrända/hjärndimma och helt utmattade.  Det blir för mycket helt enkelt. Utbrändhet tar tid att komma tillbaks ifrån. Prestationsångest att ständigt vara på tå och ständigt förbättra sig. Det är obalanserat och man får lägga in mer Yin. Yin is our way back.

bottom of page